Abdülcebbar KÜÇÜKYILDIZ
Malmüdürü 
Tel:841 32 54  Fax:841 3441